Priemyselne vysavaee

Na niektorých miestach som mal veµkú prach, prá¹kové farby, drevené piliny, existuje vysoké riziko explózie. Preto sa vo v¹etkých priemyselných podnikoch zariadení sú vy¾adované v súlade s princípom ATEX (in¹talácia ATEX, zaberajú príli¹ pomalý s úlohou práce a výsledné zneèistenie ovzdu¹ia. & Nbsp;Takéto zariadenia by mali by» èo najbezpeènej¹ie, t.Èlovek by sa mal pýta» na èistotu, pou¾íva» priemyselné vysávaèe, ktoré odoberajú nahromadený prach zo zeme, systematicky èisti» zariadenie a nevedú k hromadeniu obrovského mno¾stva zneèis»ujúcich látok vo vnútri.Systém odsávania prachu by mal by» uzemnený, nenoste v òom ¾iadne elektrostatické náboje, ktoré by mohli spôsobi» iskru a výbuch. Potrubia musia by» vyrobené z ocele s hrúbkou steny 2 alebo 3 mm, nemali by by» erodované.Ventilátory a filtre v nevýbu¹nom prevedení pou¾ívané v takýchto zariadeniach majú za úlohu úèinne chráni» miesta pred explóziou.Je dobrou praxou in¹talova» v systémoch na odsávanie prachu, hasenie a hasenie po¾iarov, teraz na zaèiatku týmto spôsobom pôsobí proti budúcej explózii. To v¹etko by malo by» spoloèné a pevné a spåòa» smernicu atex. Tam sú tie¾ zámky, ktoré sú odolné voèi prechodom po¾iaru cez in¹taláciu, dôle¾ité tlmièe a samoèistiace ¹týly pre vysokú hustotu prachu v stavebníctve.Tieto miestnosti, napriek mnohým ochrán, sú stále priestormi s veµkým rizikom, hoci spåòajú v¹etky zmluvy a sú v súlade s osobitnými smernicami, malo by by» èo najmenej hostí a len tí, ktorí v takýchto apartmánoch pracujú.Pozorovanie v¹etkých hodnôt a zmlúv je najdôle¾itej¹ia vec a prioritou je odstránenie príèin mo¾ného prepuknutia.V¹etky zariadenia a riady, na ktoré sa vz»ahuje smernica atex, vytvárajú priame ¹peciálne oznaèenia a schválenia, ktoré sa posudzujú v pracovnom prostredí zariadenia.Stroje, zariadenia, na ktoré sa vz»ahuje uvedená smernica, sa poèítajú v dvoch skupinách:práca v baníctve,zarába» na nasledujúcich miestach.Táto mimoriadne dôle¾itá smernica chráni v¹etky podniky.