Priemyselny vysavae hitachi

Keï èistíme podlahu, steny a nábytok v na¹om dome nie sme problém - pou¾ívame najbe¾nej¹í vysávaè, ktorý je ideálny pre domáce pou¾itie. Problém je v¹ak v tom, ako by sme mali vyèisti» viac priestoru, alebo stále musíme pracova» s komplikovanými pracovnými podmienkami alebo inými látkami, ktoré by sa mali odstráni» (napr. Voda alebo drevné ¹tiepky. V takýchto prípadoch nemáme dostatok vybavenia, ktoré je dokonale zozbierané v závode, jednoducho nie je prispôsobené.

Tak preèo dosiahnu» vo forme, keï jes», je veµmi »a¾ké ako ¹tandardné vysávanie podlahy a zariadenia? V tejto forme rie¹enia je priemyselný vysávaè. Odsávaèe prachu sú vysávaèe, ktoré sa pou¾ívajú v dielòach, továròach, na staveniskách, vo výrobných závodoch alebo na iných miestach, kde sú podmienky obzvlá¹» nároèné. Treba poznamena», ¾e vzhµadom na rôznorodos» miest, kde sú prepojené priemyselné vysávaèe, sú rozdiely medzi jednotlivými projektmi významné.

Vlastnosti priemyselného vysávaèa závisia vo významnej miere od zneèis»ujúcich látok, ktoré budú odstránené - alebo budú existova» drevné ¹tiepky, alebo kvapalné látky, prípadne ¹kodlivé a jemné prachy. Je veµmi dôle¾ité si na to pamäta», preto¾e pou¾itie nesprávneho typu vysávaèa mô¾e vyvola» poµutovaniahodné úèinky.

Vo v¹eobecnosti sú priemyselné vysávaèe rozdelené do troch tried. Tieto vlastnosti L sa mô¾u zbavi» prachu a ne¹kodných kvapalín, pou¾ívajú sa v stolárskom priemysle, poèas opráv, skvelé na odstraòovanie pera alebo ¹trku. Vysávaèe triedy M sú u¾itoèné na odstraòovanie nebezpeèného prachu (vznikajúceho pri spracovaní kovov alebo plastov, prachu z náterových hmôt. Trieda H obsahuje zariadenia, ktoré odstraòujú látky ohrozujúce domov alebo zdravie, napríklad kadmium, nikel alebo dokonca azbest. Treba tie¾ uvies», ¾e vysávaè je zodpovedný za ¹pecifické výrobné závody - napr. Metalurgické.

Priemyselné vysávaèe sú zariadenia, ktoré sú potrebné na mnohých miestach, zatiaµ èo ich diverzifikácia nám umo¾òuje zvoli» si správny ¹tandard vo vz»ahu k potrebám. Ka¾dý výrobný závod potrebuje také zariadenie, jeho po¾iadavka je nevyhnutná.