Priemyselny vysavae s vodnym filtrom

Priemysel a továrne vyrábajúce nové materiály vo veµkom meradle sa riadia svojimi vlastnými zákonmi a musia ís» ïaleko nad rámec tých, ktoré by sme pou¾ili v krátkom rozsahu, ako v na¹om vlastnom byte. Napríklad vo výrobných halách je be¾né, ¾e rôzne kvapaliny alebo oleje sa rozliavajú na podlahu, t.j. preká¾kou.

Veµmi neefektívne rie¹enie by bolo zavola» èistiacu posádku, aby sa triela pomocou handier a hubiek tak bláznivých a »a¾kých neèistôt zo steny. Núdzové situácie sú dosiahnuté ¹peciálnymi priemyselnými vysávaèmi na olej a kvapalinu. Rýchlo, efektívne, bez zanechania akýchkoµvek stôp a okrem toho priamo k jednotlivým jednoduchým kontajnerom na vyprázdòovanie.

Vysávaèe Atex alebo centrálne priemyselné vysávaèe mô¾u by» výnimoène pou¾ité na kontrolu iných druhov odpadov zo zeme vo veµkom meradle. Sú urèené na vysávanie väè¹ieho mno¾stva odpadov z umelých telies, dreva alebo kovu alebo èokoµvek, èo je »a¾ké zozbiera» pomocou kefy a lopatky a pre ktoré be¾ný vysávaè jednoducho nie je prispôsobený. Centrálne vysávaèe obsahujú väè¹í obsah, väè¹í sací výkon, úplne odli¹né kontajnery pre »a¾ký odpad. Av¹ak, vysávaèe mô¾u najmä vysáva» väè¹í rozdiel, èistenie väè¹ieho povrchu raz. Rovnako silná podpora èistiaceho tímu, ktorá má právomoc bez výnimoèných situácií.

Priemyselné vysávaèe sa zvyèajne uvádzajú pre daný typ odpadu a nestarajú sa oò dostatoène na èistenie koberca v jedálni zamestnanca. Budú sa pou¾íva» iba vo výrobných halách, kde poèas výrobného procesu prechádza mno¾stvo odpadu iného typu na zem, alebo v skladoch, kde sa veµa surovín rozptýlilo na úèinok ne¹»astnej nehody. Na dne¹nej svadbe existuje priemysel v ¹irokom automatizovanom a vybranom prostredí, ktorý zachraòuje fyzickú silu zamestnancov a ¾e aspoò èas» ich vecí mô¾e by» spôsobená vysokovýkonnými strojmi, ako sú napríklad priemyselné vysávaèe.