Priprava na svadbu kostola krok za krokom

Perle Bleue Visage Care MoisturisePerle Bleue Visage Care Moisturise Efektívny spôsob, ako sa zbaviť vrások a poskytnúť pokožke najlepšiu starostlivosť

Plánovanie svadbyPre v¹etkých mu¾ov, svadobný deò je docela zá¾itok. A nechcem to isté, èi sa svadba poèíta so zdravým rozumom alebo je prítomná ich najväè¹í sen. Sníval som o poslednej chvíli od detstva. Zostal som. Môj dlhoroèný snúbenec mi dal pokoj. Zaèali sme prípravy na poslednú ¹peciálnu akciu. Miestnos», ¹aty, oblek sú perfektné my¹lienky, o ktorých sme si mysleli. Nemysleli na ka¾dú veµkú svadbu, tak¾e miestnos» bola relatívne rýchlo nájdená. Ak hµadám ¾enu na ¹aty, tak som si ju objednal. Dlho som vedel, èo chcem, a ani som sa nepokú¹al hµada» jeden v obchode, ale i¹iel som do krajèírky. Pokiaµ ide o oblek, budúci partner tím neru¹í. Chcel by si obliec» svoj starý oblek, preto¾e v òom, ako sa uistil, sa cítil takto. Prísady a ¹li rýchlou rýchlos»ou.

Výber snubných prsteòovTam je e¹te výber snubných prsteòov. Obaja máme radi svetlé, moderné veci. V klube s aktuálnymi snubnými prsteòmi a potrebné, aby boli ponechané týmto spôsobom. Pri¹li sme s my¹lienkou, ¾e by to potom bola kombinácia svetla a èerveného zlata. Trochu sme hµadali, ale zistili sme, ¾e je to takmer dokonalé. Predtým, ako sú schopní prija», v salóne nám ponúkli doèasné kapely na chvíµku anga¾ovanosti.

Doèasné snubné prstene?Je to nová móda a èistota prstov pre nedávne ¹perky. To ma trochu rozosmialo a neskôr som si uvedomil, ¾e ak to bolo pre mòa ako ïal¹í prsteò, bola to pre mòa snúbenca silná novinka. Po tom v¹etkom, èo chce ma» èlovek na prstoch? Nemajú radi zvonenie. Súhlasili sme s týmto prístupom a odvá¾ne sme pracovali na súèasných snubných prsteòoch. Môj budúci man¾el ¹iel a zaklepal na tento prsteò so v¹etkým, èo mohol. Najmä pre okuliare. Áno a presne na pivo. Musím v¹ak prizna», ¾e ho nosil s hrdos»ou. A on sa pový¹il na v¹etkých mojich priateµov. Vyskytli sa aj iné situácie. Niektorí si mysleli, ¾e sme sa u¾ o¾enili a neinformovali o tom. Jedna teta sa cítila silne urazená a nebolo µahké ju presvedèi», ¾e dokonalé snubné prstene e¹te neboli prítomné. Povedala, ¾e svet je blázon a v poslednom pestovaní by nebola aktívna. Ale sµúbila, ¾e príde veµká svadba. S cieµom získa» vhodné snubné prstene od klenotníka. Boli perfektní. Len tie, ktoré sme si objednali. Nemohli sme sa doèka», a¾ ich oficiálne nastavíme.

obradA¾ do tohto tvrdého dòa pri¹iel. Poèasie bolo krásne, slnko svietilo, èo je pravdepodobne vhodným predzves»ou do budúcnosti. Neverím nijakým poverám, po tom v¹etkom sa mi to veµmi páèilo. Kostol bol nieèo, vkusne zariadené, èo bolo vïaka mojej matke a sestre. Na túto výzvu sa naozaj postavili. Obleèili sme sa na masy hostí. Kòaz nám dal pohodlie. Výsledkom boli najdôle¾itej¹ie slová: Áno. Boli sme teraz partnerom a ¾enou. Boli sme veµmi dobrí. Teraz je èas hra». Pred nami bola svadba. V¹etci sme sa pres»ahovali do prenajatej miestnosti, podala sa slávnostná veèera. Predtým objednaný orchester hral kotletu. Neexistovala ¾iadna krajina pre tanec a párty. V¹etci boli zaneprázdnení a¾ do rána. Bol to nepochybne krásny deò.