Procesu vyroby asfaltu

Zberaèe prachu sú pravdepodobne rovnaké z najbe¾nej¹ích skupín priemyselných zariadení. Vïaka veµkému výberu aplikácií je mo¾né ich pomocou mechanického typu odvzdu¹òova» aj pomocou stlaèeného vzduchu.Priemyselné zberaèe prachu sú zberaèe prachu, ktoré nachádzajú svoju aplikáciu prakticky vo v¹etkých odvetviach, kde je problémom s kontaminovaným vzduchom, ktorý sa vyskytuje vo výrobnom procese.

Táto mimoriadne cenovo tzw.modu³owe lapaèe prachu, ktoré sa berú najmä v drevárskom a nábytkárskom priemysle, dobre vykonáva» svoju prácu dobre s inými metódami extrakcie prachu, napr. Z plastu, papiera, atï Spoloènosti vyrábajúce tieto zariadenia prija» cenovo ponuku tie¾ veµká èas» budú môc» prevádzkova» celých výrobných hál, ako aj jemných stacionárnych èastí pou¾ívaných jednotlivo pre jednotlivé stroje.Malé priemyselné zberaèe prachu (tzv. Kazety sú iný typ spoloèností, o ktorých sa pí¹e. Napriek ich relatívne malej veµkosti definujú celý filtraèný povrch. Dokonale sa poradia pri výrobe starých a jemných prachov. Podobne ako pri zberaèoch prachových kaziet pracuje s nízkou koncentráciou prachu.Väè¹ie zariadenia (napr. Cyklóny nachádzajú uplatnenie najmä v oblasti technológií, v ktorých ¾ije obrovské mno¾stvo erozívneho prachu, napríklad v energetike, pri výrobe voµných stavebných materiálov, v koksovaní, zlievaròach, uhoµnom sektore atï.Mô¾u by» realizované v obsahu výbu¹niny, èo znamená, ¾e sú vyrobené spolu s princípom ATEX. Hlavné pou¾itia boli piliny, drevené hobliny, brúsny prach s pilinami iných materiálov, tzv. olejová hmla, zváracie výpary atï.Najnov¹ie zberaèe prachu s modulárnym dizajnom predstavujú silnú in¹taláciu a multifunkènos». Existuje mo¾nos» pou¾itia rôznych foriem, pokiaµ ide o ich manipuláciu, spôsob vyprázdòovania a èistenia filtraèných objímok.Priemyselné zberaèe prachu majú veµký význam: umo¾òujú udr¾iava» poriadok a hygienu vo výrobnej hale a v zime v recirkulaènom ¹týle získa» spä» teplý vzduch.