Profylakticke lekarske vy etrenie

Príznaky tehotenstva sú odli¹né. Príde k mdlobu, nadmernej slabosti, zvracania. Existujú príznaky, ktoré sú v pravidle vhodné pre v¹etky ¾eny. To trvá a¾ do opuchy rúk a nôh (najmä v lete, krvácanie z ïasien alebo pálenie záhy v tehotenstve. Tie¾, zatiaµ èo v bezprostrednej období neboli predmetom daru: prostriedky pre pálenie záhy, sú ¹iroko dostupné, tak¾e období tehotenstva neboja vzia» nejaké lieky, na pamäti, ¾e v prvých mesiacoch tehotenstva ka¾dá nasledujúca negatívny drog dochádza k dôle¾itým vývoj die»a»a. Ako sa vyrovna» so súèasnými »a¾kými nepríjemnos»ami v dobrom a spoµahlivom spôsobe?

Preèo je èasto v tehotenstve pálenie záhy? Preto, tam je víno progesterónu, ktorý plánuje endometria pre prijatie oplodneného vajíèka, a potom pomáha udr¾a» tehotenstvo. Okrem toho je v¾dy a jeho ¹kodlivých úèinkov, a to ochabnutos» zvieraèa hrubé èrevo uzatvárajúce výstup z pa¾eráka do ¾alúdka. Tak¾e je to posledné, ¾e obsah ¾alúdka svalovej relaxácie (obohatený kyselinou chlorovodíkovou a tráviacich enzýmov, ktoré by mali v¾dy pokyny z pa¾eráka do ¾alúdka a èriev, to stane sa presadil maternice a ktoré by mohli prida» siaha do pa¾eráka. A dnes potom spôsobuje pálenie záhy alebo pálenie v hrdle aj za hrudnou kos»ou, kyslé horkú chu» v ústach, a niekedy dokonca aj zvracanie.

Ak chcete zabráni» príznakom pálenia záhy v tehotenstve, v tomto úspechu, keï je veµmi silné pou¾itie pálení ¾alúdka materiál k dispozícii bez lekárskeho predpisu v lekárni. Staèí skontrolova» inzerciu alebo sa uistite, ¾e lekárnik vie, èi typ lieku je doplnkový na pou¾itie tehotnými µuïmi. Av¹ak v prípade neochoty k tomuto ¹týlu liekov mô¾ete vyskú¹a» niekoµko skúsených domácich spôsobov, ako sú»a¾i» s pálenie záhy. Tak, úèinne zní¾i» príznaky pálenia zázvorov (tak jeden v úspechu zázvorov, keï a èaj, harmanèeka, mäta a µanového semena. Úèinnou technikou je aj pitie èerstvého, nemastného mlieka.

Ako viete, je lep¹ie pôsobi» ako vylieèi», a tak poskytnú» spätnú väzbu o výsledkoch, ktoré podporíte pri zastavení pálenia záhy:

¾ltý a modrý syr,sýtené nápoje,mastné, vyprá¾ané, zlé a korenené jedlá,sladkosti,káva a èierny èaj,alkohol,cigarety