Program a firmware

Program comarch erp xl, predtým nazývaný CDN XL. Softvér je venovaný aj priemerným, ako aj vysoko postaveným spoloènostiam, ktoré vytvárajú tieto druhy priemyselných odvetví: obchod, výroba a servis.

Program comarch erp xl má rozsiahlu funkcionalitu. Jeho významnou výhodou je to, ¾e umo¾òuje poistenie plnej podpory a automatizácie obchodných procesov. To vám dáva mo¾nos» riadi» celé obchodné procesy prebiehajúce v kancelárii. Okrem toho má modulárnu ¹truktúru, tak¾e si ju v¹etci príjemcovia mô¾u vybra» pre ¹pecifické potreby spoloènosti. Celý systém mô¾e ovplyvni» online aj offline skupiny.Program je najèastej¹ie zvoleným ERP systémom u¾ roky. Viac ako 4000 spoloèností èerpá zo súèasného softvéru a sú hrdí. Táto metóda lieèi vhodnej¹ie vyu¾itie predajných kanálov. Vïaka tomu mô¾ete efektívnej¹ie vyu¾íva» nielen logistiku, ale aj programy.Táto kombinovaná metóda je veµmi be¾ným zariadením v oblasti ERP na trhu. Pokrýva v¹etky oblasti obchodnej èinnosti spoloènosti.Modul „Obchod a distribúcia“ v systéme bude zakúpený na podporu implementácie procesov v oblasti obchodu a distribúcie. Spoloènos» pôsobí z predajných a nákupných stien.Modul "Výroba" je vybavený nástrojmi pre sériovú a sériovú prácu. Má tie¾ nástroje na diskrétnu a procesnú prácu. Podporuje projektové aktivity, ako aj ich dokonèenie. Poskytuje mo¾nos» definova» technológiu, definova» výrobnú trasu, vytvori» výrobný plán a realizova» výrobný proces.Modul "Riadenie skladu" vám umo¾òuje kontrolova» zásoby a vydáva» objednávky skladu. Vïaka takémuto modulu je mo¾né chyby µahko odstráni».Modul "Servis a opravy" umo¾òuje registráciu a vykonávanie servisných zákaziek. Je to rovnaký nástroj na výrobu procesov od servisného oddelenia.Modul „CRM“ dáva mo¾nos» získa» vedomosti o klientoch. Vïaka tomu sa mô¾ete dozvedie» o svojich existujúcich a potenciálnych kupujúcich. Poskytuje mo¾nos» spravova» prácu obchodných tímov a marketingu.Program erp xl je tie¾ veµa ïal¹ích mo¾ností, ako sa dozvedie» o prírodných aktivitách.