Rakovina puuc

Rastúce povedomie lekárov, keï jednotlivé ¾eny v oblasti vèasného odhalenia rakoviny a rôznych ochorení reprodukèného systému viedli k zvý¹eniu popularity rôznych typov gynekologických vy¹etrení. Dobrá odpoveï na kµúèové otázky tohto typu, ktorým je vylúèenie alebo poskytnutie chyby, je kolposkopia.

Túto otázku prená¹ajú kolposkopy. Sú to tie isté optické zariadenia, ktoré sa dobre zhroma¾ïujú pri vèasnej diagnostike pred rakovinových ochorení, pri detekcii HPV vírusu alebo infekcií genitálneho traktu. Vzhµadom k tomu, ¾e kolposkopy poznajú 10 a¾ 40-násobne zväè¹enú pozorovanú plochu, prezentujú sa s vysokou presnos»ou - oveµa ¹ir¹ou ako iné nástroje pou¾ívané pri gynekologických vy¹etreniach. Pozorovaná oblas» je na monitore zobrazená vo veµkom rozlí¹ení, tak¾e lekár mô¾e poèas vy¹etrenia vidie» obraz. Ak sa zistia ru¹ivé zmeny, lekár mô¾e pou¾i» kolposkop, aby urobil orezávanie a poskytol mu presnej¹ie laboratórne testy. Èo je veµmi vá¾ne, preto¾e aj napriek obrovskému rozvoju medicínskej technológie, príli¹ neskoro zistená rakovina stále dáva men¹iu ¹ancu na úèinný liek. Ïal¹ou výhodou pou¾itia tohto nástroja je skutoènos», ¾e doká¾e zaznamena» sledovaný film do rolí fotografií alebo video produktov. Je to rovnaké pre presnej¹ie pozorovanie ¹tudovanej oblasti po jednej ¹túdii a prenos zaznamenaného materiálu pacientovi. Mnoho µudí sa bojí pravidelného testovania. Najèastej¹ie je posledný strach z odhalenia choroby a mo¾nej bolesti, ktorú napí¹e poèas vy¹etrenia. Väè¹ie vedomosti o pou¾ívaní inovatívnych metód v medicíne alebo o tom istom výskume pomocou kolposkopov alebo iných nástrojov pou¾ívaných v gynekologickom výskume by urèite pomohli na akejkoµvek úrovni prekona» stres spojený s otázkou, ktorá by zabránila mnohým nepríjemným následkom.