Registraene eislo pokladnice do ktorej ma vstupi

Ako v¹ak viete, existujú zlyhania. Aj v úspechu pokladnice. Stalo sa mi to. Po¾iadala ju, aby ju nahradila, a zistil som, ¾e bola zhroma¾dená vo veµmi malom poète prípadov, o ktorých som netu¹il. Najprv - jednoduché zlyhanie, ktorého slu¾ba nie je vo forme opravy alebo zlyhania fi¹kálnej pamäte. Zistil som, ¾e ¾ije veµmi zriedkavo. To je mo¾né preèíta» pred daòovým úradom a potom vymeni» pamä». A èo ak je vykonané ïal¹ie èítanie?

Toto zariadenie by malo by» odoslané výrobcovi a vykonané laboratórne èítanie. Kedy je zmena pokladnice stále potrebná? No, keï bola pamä» plná. Av¹ak ka¾dá pamä» má obmedzený priestor. Vo fi¹kálnom vrecku závisí od veµkosti denných výkazov. Tu, ako predtým, èítame pred daòovým úradom a potom - vymieòame si pamä». Ïal¹ím prípadom, keï je zmena pokladnice vhodná, je zmena daòového identifikaèného èísla. Mô¾e sa to urobi» poèas transformácie spoloènosti. Toto èíslo je pre urèité èíslo vlo¾ené do pamäte. A tu a ona by mala by» preèítaná pred daòovým úradom. Mal by sa urobi» vhodný formulár a èlovek by mal vyplni» správu o takomto èítaní. Mô¾eme v¹ak kúpi» a zmeni» pamä» jedného ...? No, nie! Takúto náhradu mô¾e vytvori» iba webová stránka výrobcu. Samozrejme, ak sú peniaze povolené v slu¹nom obchode - ka¾dý sa èasto pohybuje, preto¾e má slu¾bu. nietakáto zmena mô¾e trva» aj niekoµko dní. Po výmene pamäte musí by» zariadenie znovu naprogramované. V takomto prípade sa registrácia pokladne & nbsp; na daòovom úrade musí znova uskutoèni». & Nbsp; Trvá to veµa èasu, èo výrazne u¹etríme, keby sme na podobnom mieste nakúpili daòovú pokladnicu.Ka¾dá internetová slu¾ba je nespoµahlivá a nemá na poslednej my¹lienke niè. Musíme sa oboznámi» s ¾ivotom a fungovaním. Musíme si tie¾ uvedomi» posledný, èo robi», ak dôjde k takémuto zlyhaniu. Najvýhodnej¹ím rie¹ením je zavola» do miestnosti, kde sme si kúpili pokladòu a opýta» sa "èo ïalej"? Na¹»astie èoraz viac takýchto obchodov nám pomô¾e cez poµský problém prechodu.