Registraene pokladnice jaros aw

Na základe vyhlá¹ky ministra financií z 4. novembra 2014 o registraèných pokladniach, dilema, ktorému èelia niektorí poskytovatelia slu¾ieb, èi je lep¹ou voµbou pre ich zavedenie pokladòa alebo daòová tlaèiareò. Doteraz sa mnohí daòoví poplatníci, ktorí vykonávajú finanèné aktivity týkajúce sa situácie fyzických osôb, oslobodili od tohto cieµa.

Hovorili to automechanici, lekári, právnici, kaderníci, kozmetièky, vulkanizéry a ¾eny, ktoré ponúkajú stravovacie slu¾by. Právo, ktoré rezignuje na povinnos» zaznamenáva» elektronický obrat, je stále 20 000. Podµa ministra nové nariadenie umo¾ní obmedzi» utajenie skutoèného objemu obratu a to isté, aby sa zní¾ila ¹edá zóna.Fiskálna pokladòa sa lí¹i od tlaèiarne v tom, ¾e prvý je úplne nezávislé jedlo, ktoré je predávajúcim a ktoré sa odovzdáva pre v¹etky druhy ekonomických alebo servisných prác. Jeho základ (PLU je získaný vo vnútri. Súèasné jedlo sa skôr venuje poskytovateµom slu¾ieb a µahkým a be¾ným obchodom. Mô¾e sa to tie¾ uskutoèni» v rýchlych komerèných zariadeniach, ale existuje systémový pokladník, ktorý sa vytvára alebo je súèas»ou predajného systému. Výhodou pokladníc sú mimoriadne nízke nákupné náklady, veµký výber modelov, napríklad prenosný. Nevýhody v¹ak zahàòajú nedostatok pohµadu na vytvorenie skladov priamo z misky, nedostatok mo¾nosti vyu¾íva» komplexné systémy zliav a vystavovanie faktúr DPH.Fiskálna tlaèiareò Novitus bono nemô¾e by» vytvorená sama osebe, musí by» pripojená k poèítaèu a ak ju prehåbime, premý¹µajme o tom. Pou¾íva ho µubovoµný poèítaèový program, ktorý ho ovláda pomocou rozhrania RS-232 alebo USB. Tlaèiarne sú predov¹etkým údaje pre veµké maloobchodné re»azce s rozsiahlou databázou komodít (dokonca aj desiatky tisíc produktov. Ïal¹ími výhodami týchto nástrojov, ktoré zaznamenávajú rovnaký spôsob vystavovania faktúr s DPH a nový pohµad na inventár, zatiaµ èo funkcie sú èisté nákupné náklady a po¾adovaná poèítaèová kniha.