Registraene pokladnice v gdansku

Ka¾dý z daòovníkov, ktorí sú povinní zaregistrova» predaj materiálu a pomôc» pomocou pokladnice, si je úplne vedomý, do akej miery je potrebné vykona» podrobné podmienky týkajúce sa dr¾by a prevádzky týchto zariadení. Nápoj z takýchto podmienok je dôkladná pravidelná technická kontrola pokladnice. Èo tie¾ pochádza z toho, kedy má by» vykonané? Èo je fi¹kálna pokladòa a technická kontrola? O tomto ni¾¹ie.

Spolu so zákonom o DPH pokladní by malo by» povinné pravidelné prehliadky technológie. Po tomto dátume bol tento okamih roz¹írený. Takáto kontrola je postavená na dobrej slu¾be. Pred 1. decembrom 2008 boli vykonané technické kontroly registraèných pokladníc do roèného termínu. Vo vede Súèasná legislatíva pokladní by malo povinné montá¾e by» vykonaný technický preskúmanie raz za dva roky ich fi¹kálnej politiky èi nedávna revízia. Ak daòovník nesplní takéto vyhlásenie mô¾e by» predmetom sankcií. Hovoríme tu okrem iného o ulo¾ení pokuty daòovému poplatníkovi za daòový delikt, preto¾e situácia nepodania pokladne na pravidelné preskúmanie sa pova¾uje za nesprávne vedenie knihy. Takéto odôvodnenie vyplýva z bodu 61 ods. 3 k.k¹.Zdá sa, ¾e udalos», v ktorej rukách sa spomína vykonanie takejto kontroly? Samozrejme, sledovanie èasu v poslednej skutoènosti patrí daòovému poplatníkovi, ale nie na miesto. Vlastník registraèného pokladníka novitus delio by mal oznámi» slu¾bu o takýchto potrebách v blízkej budúcnosti. Na druhej strane obsluha pokladnièky, podµa § 31 ods. 4 nariadenia v situácii dru¾stevných zálo¾ne by mali vykona» povinnú technickú kontrolu pokladnice do 5 dní od oznámenia.Daòovník by si mal by» vedomý toho, ¾e nedodr¾anie lehoty na povinné preskúmanie pokladnice má za následok potrebu vráti» príspevok od úradu jeho nákupu. Takíto daòoví poplatníci podliehajú daòovým poplatníkom, ktorí do troch rokov odo dòa zaèiatku zaznamenávania predaja tovaru / slu¾ieb nevykonali oznámenie o pokladni technickej slu¾be správnou slu¾bou v rámci pracovného èasu.Struène povedané, stojí za to pripomenú», ¾e iba pou¾ívateµ je zodpovedný za dodr¾anie dátumu kontroly.