Registruje dovoz tovaru

Softvér enova Trade Book umo¾ní komplexné ekonomické a úètovné slu¾by úradu ako záznam dokumentov, uverejòovanie týchto textov a predkladanie informácií, ako aj aktuálnych a periodických správ.

Hlavné práce pre modul enova Obchodné bankovníctvo je: úètovný èasopis, registraèný register nákupu a predaja DPH, evidencia dokumentov - KP, KW, Lp, ZSO.Program má ¹irokú ¹kálu dokumentov, ktoré súvisia s vysporiadaním s mu¾mi: úrokové poznámky na preru¹enie platieb, upomienky na platbu, potvrdenie o platobnej bilancii, prevody, dokonca aj elektronické. Softvér enova organizovali odborníci.

Prolesan PureProlesan Pure - Efektívne riešenie problémov s úbytkom hmotnosti!

vyhlásenieNa základe dokumentov a vyhlá¹ok, ktoré sa uplatòujú na program, sa automaticky vytvárajú a ukladajú príjmové zmluvy a vyhlásenie DPH-7. Systém definovaných filtrov vám umo¾òuje získa» neobmedzené ponuky na úrovni vytvárania výkazov a získavania poznatkov vhodných pre u¾ívateµa poèas niektorého finanèného roka. V úètovníctve Enova objaví novú generáciu softvéru na plné úètovníctvo v systéme Windows. Vïaka pou¾itým rie¹eniam je táto my¹lienka veµmi flexibilná - a teda schopnos» nezávisle spracováva» a prispôsobova» parametre programu osobným potrebám.

funkcieOkrem funkcií zalo¾ených na v¹eobecných zásadách úètovníctva má program veµký rozsah funkcií, ktoré súvisia s automatizáciou nahrávania v¹etkých dokumentov, dokumentovaním opakovaných dokumentov alebo podnikových operácií. Program bol vypracovaný s prácou o názvoch, vedenie úètov zalo¾ených na úètovej osnove. Nastavenie systému zabezpeèuje, ¾e je nastavený pre ïal¹ie návrhy operátorov. Bol vytvorený pre úètovníkov, ktorí potrebujú pou¾íva» ergonomické IT nástroje, ktoré im pomô¾u pri ka¾dodennej práci, uzatvárajúc mesiac alebo finanèný rok.

Záznamy o textochSystém sa zaväzuje zaregistrova» dokumenty v¹etkých druhov, ktoré sú predmetom vysielania, na rozvrhnutie úètu. Obe faktúry s DPH a osobné doklady, ako napríklad výdavky, mzdy, odpisy, externé osvojenie atï., Sú zaznamenané v evidencii dokumentov. Po vykonaní dokumentov mô¾u existova» prenesené do slu¾by samostatne.