Simultanny preklad v anglietine

Konzekutívne tlmoèenie, tzv. Post-translation, je jediný typ interpretácie a funguje po prejave reèníka. Tlmoèník prijímame vedµa reèníka, pozorne poèúva jeho prejav a po jeho skonèení hovorí úplne iným jazykom. Èasto má predtým pripomienky poèas prejavu. Pre novú chvíµu sa kontinuálne tlmoèenie väè¹inou spomína v simultánnej interpretácii.

Princess Hair

Nasledujúca technika tlmoèenia slú¾i na výber iba najaktuálnej¹ích poznatkov a poskytnutie správy. (Anglický "tlmoèník" pochádza z anglického slovesa "interpretova»".Konzekutívne tlmoèenie sa odporúèa najmä s minimálnym poètom úèastníkov, napr. Na odborných stretnutiach, prehliadkach, poèas rokovaní, ¹kolení, tlaèových konferencií alebo obchodných stretnutiach. Konzekutívne tlmoèenie sa pou¾íva aj vtedy, keï mana¾ér nemá mo¾nos» poskytnú» potrebné vybavenie na simultánne tlmoèenie. Niekedy sa stáva, ¾e aj skúsený prekladateµ uprednostòuje preklada» krat¹ie úryvky reèi alebo dokonca vety po vety, tak¾e obsah výpovede mô¾e by» dobre vyjadrený. Teraz je to v¹ak spojovací preklad. Konzekutívne tlmoèenie sa lí¹i od prekladu spojenia len podµa då¾ky fragmentov, ktoré sa majú prelo¾i». Na rozsiahlej¹ích stretnutiach sa vykonávajú preklady liasionu, preto¾e sú pre pou¾ívateµov niekoµko problémov, ktoré sú nútené poèka» niekoµko minút na výcvik.Konzekutívne tlmoèenie je skvelá práca, ktorá vy¾aduje, aby prekladateµ mal dobré vzdelanie a krásne jazykové vzdelávanie. Dôkladne rozvinutá a vyuèovaná ¹kola doká¾e reprodukova» dokonca desa»minútovú reè. Definujte, ¾e nie je èas na premý¹µanie o správnom slove. Poèas prekladu musí pamäta» èísla, dátumy, mená alebo mená. Aby sa zachovala kvalita prekladu predtým, ako zaène èíta», bude tlmoèník po sebe nasledujúci potrebný materiál o danej téme a nauèi» sa preklad. Súèasné texty a prezentácie mô¾u by» prítomné.