Skladov v prevadzkarni na stravovanie

Ak ste majiteµom akéhokoµvek predajného alebo stravovacieho zariadenia, viete veµa, ¾e rýchlos» mu¾skej slu¾by je osamelou z najdôle¾itej¹ích výziev, ktoré chcete splni». Nikdy ste v¹ak neoèakávali, ¾e veµkým nápadom posledného radu nie je len rýchlos» prípravy objednávky, ale aj zavedenie poriadku do ¹týlu a vyrovnania vo fi¹kálnej mene.

Ak je vá¹ domov vybavený starým èi menej pokroèilých, alebo zastarané pokladnice, rovnaký je posledný prvok výrazne zvy¹uje dobu zákazníckeho servisu, ktorý priamo presunie k jeho naplneniu, a jej lieèba slu¾ieb poskytovaných vás!Na¹»astie na trhu existuje èoraz viac komfortu a stravovací priemysel mô¾e vyu¾íva» stále viac technologicky vyspelých rie¹ení, ktoré priamo zasahujú do situácie poskytovaných slu¾ieb! A teraz slú¾ime takejto práci, ktorá trpí zlep¹ovaním kvality gastronomických slu¾ieb. Sme schopní ponúknu» Vám nápoj od najpokroèilej¹ích èa¹níkov a barmanských výrobkov - programu Gastro Pos Demo.Jeho slu¾ba je nielen intuitívna, ale je veµmi podobná èinnosti v tradiènej fi¹kálnej pokladni, tak¾e hostia nebudú zaobchádza» s väè¹ími »a¾kos»ami pri adaptácii na najnov¹ie rie¹enia! Navy¹e celý program je v kontakte a zabezpeèuje to správne a èo je najdôle¾itej¹ie, oveµa väè¹í výber objednávok. Identifikácia èa¹níka je mo¾ná aj vïaka znaènému technologickému pokroku a jednoduchosti obsluhy, preto¾e sa uskutoèòuje zadaním príslu¹ného kódu pre daného zamestnanca alebo jednoducho pomocou ¹peciálnej magnetickej karty.Program Gastro Pos & nbsp; je urèite "musí ma»", ak sa staráte o zákaznícky servis na najväè¹ej svetovej úrovni! Gastro Pos sa pou¾íva a re¹pektuje v moci renomovaných jedál a príjemných barov! Nenechajte sa prekvapi», preto len chvíµku dlh¹ie a uveïte svoj domov na vy¹¹iu úroveò!