Slicer rtv agd

Sen o rezaní plátkov èerstvého chleba? Máte párty a chcú vás na tenkých plátkoch ¹unky a predov¹etkým syra? Dobrý nô¾ nestaèí, bude potrebný krájaè. Je dôle¾ité, aby prsty boli pohodlné a efektívne. Bolo mo¾né vybera» krájaèe syra?

Zrejme iba tenké plátky ¹unky alebo syra vám umo¾nia cíti» správnu chu». Na druhej strane tenké plátky chleba vám umo¾nia vychutna» si to, èo si na ne polo¾íte. Z inej èasti, aby ste urobili senzaèný steak, musíte nakrája» veµmi veµký kus mäsa.

Regulácia hrúbky rezu, a najmä obvyklá kuchyòa a posledný nie veµmi dobrý nô¾, je dôle¾itá. Preto bude prispieva» k u¾itoènému krájateµovi, ktorý bude prispôsobený individuálnym potrebám.

Potom samostatné zariadenia krájaè, ktorý je exprimovaný z tela, otoèným no¾om a vedením, ktorý poskytuje pre rezanie výrobkov, ako napríklad chlieb, syrov, zeleniny alebo mäsa. Väè¹ina krájaèe, ktorí akceptujú èasopisy sú univerzálne no¾nice, na trhu existujú aj ¹peciálne frézy, ktoré sa zaviazali k deleniu iba jeden druh jedla.

Samostatné krájaèe sú prenosné stroje, ktorých boènou stranou je kryt, ktorý je mo¾né sklopi». Iní si to cenia - typ pou¾itých materiálov, veµkos» a spôsob no¾ov.

Krájaè je najbe¾nej¹ím rie¹ením pre ka¾dého, kto robí len kuchyòu a potrebuje priestor, a nie príli¹ veµa kuchynského vybavenia na pulte.

V závislosti od typu mô¾e by» krájaè uverejnený v skrinke alebo v zásuvke. Bohu¾iaµ, zoznam zabudovaných krájaèov je stále oveµa u¾¹í ako ponuka voµne stojacich rezaèiek a hodnoty sú veµmi vysoké. Urèite výhodou takýchto in¹titúcií je, ¾e pracujú pre tich¹iu silu ako voµne stojaci krájaèi, tie¾ pamätajú na mnohé ochrany, ktoré pomáhajú pred zranením.

Na trhu sú aj mechanické krájaèe - na vajcia, zemiaky a cibuµu. Mo¾nos» je silná. Sú také dobré, ¾e je dôle¾ité ich veµmi rýchlo vystrihnú» ako s no¾om. Sú ekonomické, preto¾e nepotrebujú elektrickú energiu.