Smernice eu

Smernica ATEX v na¹om právnom poriadku bola zavedená 28. júla 2003. Zvy¹uje sa na výrobky, ktoré sa èítajú v priestoroch s nebezpeèenstvom výbuchu. Príslu¹né výrobky musia spåòa» prísne po¾iadavky nielen z hµadiska bezpeènosti, ale aj ochrany zdravia. Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

Pri skúmaní ustanovení normatívneho aktu, ktorý je predmetom posudzovania, úrovne bezpeènosti a navy¹e k poslednému, sú v¹etky postupy posudzovania primárne podmienené stupòom ohrozenia ¾ivotného prostredia, v ktorom bude ¹peciálne zariadenie vyrába».Smernica ATEX stanovuje prísne po¾iadavky, aby sa konkrétny výrobok mohol vráti» do potenciálne výbu¹nej atmosféry. A aké zóny to znamená? V prvom rade tu hovoríme o baniach z èierneho uhlia, kde je nesmierne dôle¾itá hrozba výbuchu metánu alebo uhoµného prachu.

Smernica ATEX má podrobné rozdelenie zariadení na sily. Sú dvaja z nich. V poète skupiny sa zariadenia stretávajú, ktoré sú prispôsobené v banskom podzemí aj v oblastiach, ktoré mô¾u by» metánové výbu¹niny. Druhá skupina sa pripája k zariadeniam, ktoré sa pou¾ívajú na druhom mieste, ale ktoré mô¾u by» ohrozené výbu¹nou atmosférou.

Táto smernica stanovuje základné v¹eobecné po¾iadavky pre µudí, ktorí pracujú v oblastiach ohrozených výbuchom metán / uhoµného prachu. A citlivej¹ie po¾iadavky sa dajú µahko nájs» v harmonizovaných èastiach.

Treba poznamena», ¾e zariadenia akceptované pre knihy v oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu by mali by» oznaèené znaèkou CE. Identifikaèné èíslo notifikovaného orgánu by sa malo vráti» za znaèku, ktorá by mala by» jednoduchá, viditeµná, silná a µahká.

Notifikujúci orgán skúma celý kontrolný organizmus alebo samotné nástroje v zariadení, aby sa zabezpeèilo dodr¾iavanie platných vzorcov a oèakávaní smernice. Treba tie¾ pripomenú», ¾e od 20. apríla 2016 bude súèasná smernica nahradená novými informáciami ATEX 2014/34 / EÚ.