Sprej na vlasy

Dnes, keï sú steny v Európe otvorené a cesta k vytvoreniu Spojených ¹tátov nemusí zosta» len v triede snov, odporúèa sa uèi» iné jazyky. Deti v materskej ¹kole majú v súèasnosti vyuèovanie angliètiny alebo ¹panielèiny a v základnej skupine je angliètina vá¾na niekoµkokrát tý¾denne. Jediný prakticky v¹etci tíned¾eri mô¾u komunikova» v modernom ¹týle. Nie ka¾dý dospelý mal to ¹»astie nauèi» sa angliètinu od najmen¹ích rokov.Mnohí profesionálne aktívni µudia si myslia, ¾e uèenie angliètiny by im uµahèilo získa» pový¹enie, to znamená, ¾e poèas dovolenkového výletu by bolo málo. Hoci nie je v¾dy èas prejs» na jazykový kurz. Na to, aby veda mala nejaký dôvod, mal by sa nav¹tevova» aspoò dvakrát tý¾denne, ale hodiny zapojenia sa do výuèby jazykov sú dos» rigidné a èlovek, ktorý chodí v poradí na zmenu, si nemô¾e dovoli» lekciu v takomto systéme. Tak¾e v takom prípade sa musí pracovná osoba rozlúèi» so snami o sledovaní va¹ich obµúbených obrazov a seriálov v origináli? Samozrejme, ¾e nie.Zaujímavým projektom je uèenie angliètiny v budove. Ako to vzia»? Aby sme sa nauèili základy, stojí za zvá¾enie vyu¾i» pomoc tútora (najmä ponúkajú prístup k ¹tudentovi, èasy stretnutia mô¾u by» prispôsobené na¹im schopnostiam alebo po¾iada» o ochranu èlena rodiny, ktorý pozná aspoò základy jazyka. Po krátkom èase si mô¾ete poradi» so sebou. Samozrejme, aby sa nauèili cudzí jazyk, sú potrebné silné odhodlanie a pravidelnos». Stojí za to urobi» hodinu v dennom rozvrhu aspoò tri-¹tyrikrát tý¾denne. Na èo sa treba pouèi»? Existuje veµa voµných materiálov na internete, ale niektorí uprednostòujú uèenie podµa tém - pre tie ¾eny, veµký plán je kúpi» uèebnicu a roz¹íri» svoju slovnú zásobu pomocou ïal¹ích zdrojov.Samo¹túdium angliètiny je zdravý nápad, najmä pre systematické ¾eny. Takáto metóda ¹etrí peniaze (ktoré neinvestujeme na úkor a vedomosti mô¾u skonèi» v ktoromkoµvek zvolenom èase - hoci v noci.

Prolesan Pure

zdroj: