System predaja listkov iksoris

Bol zalo¾ený integrovaný maloobchodný systém, èo znamená, ¾e mana¾éri obrovských predajných sietí. Pohodlné a efektívne riadenie predajných sietí je nároèná úloha. Pou¾itie takejto metódy umo¾òuje riadiacim pracovníkom vstupova» do individuálnych analýz a znalostí mana¾mentu.

Spoloèným programom je poskytnú» pozitívny nástroj, ktorý vám umo¾ní efektívne pracova» vo v¹etkých pozíciách. Prostredníctvom predajného systému máme mo¾nos» realizova» najnov¹ie výstupy na celé obdobie v spoloènosti ako celku. Vychádzajúc z plánu sme alternatívou rôznymi spôsobmi, ako zlep¹i» riadenie organizácie od maloobchodného predaja cez distribúciu, logistiku a úètovníctvo a¾ po odovzdanie dopytu. Prostredníctvom série skvelých príle¾itostí vás program spýtame v ka¾dom type predajnej siete, od dvanástich a¾ po niekoµko stoviek obchodov. Veµmi zbiera v sie»ach krátkych predajov. Neobmedzená oblas» prevádzky maloobchodného systému poskytuje príle¾itos» obsluhova» v¹etky oblasti predajnej siete.

Skladá sa z týchto prvkov:

dlhý a multi-poboèkový maloobchodný systém,Modul Manager, ktorého dôle¾itos» odporúèa,zdroj pre centrálny skladový mana¾ment a distribúciu, zriedka reaguje na èo naj¹ir¹ie vyu¾itie podmienok pre prevádzku obchodnej kampane.

Program má ¹pecializovaný, integrovaný finanèný a úètovný systém, ako aj osobný a mzdový systém, ktorý je dôle¾itý pre poskytovanie komplexnej podpory pre celý proces riadenia maloobchodných sietí.

Maloobchodný systém má mnoho zariadení pre pou¾ívateµov. Umo¾òuje mnoho funkcií, ktoré uµahèia nákup. Mnoho výhod je mo¾né spomenú» multimediálne samoobslu¾né stanice pre mu¾ov, ktoré skenovaním èiarových kódov umo¾òujú rýchlu platbu produktov.