Tlmoeenie nemeckeho jazyka

Preklad danej frázy z jedného jazyka do druhého sa vykonáva nielen písomne. Trh má ponuku na tváre, ktoré sa ¹pecializujú na tlmoèenie budov, na najnov¹ie konsekutívne a simultánne tlmoèenie. Patria k najnároènej¹ím typom prekladov, preto¾e ich tlmoèník musí ma» nielen vedomosti, ale aj silu stresu, schopnosti pri oznaèovaní a dokonca také mno¾stvo kreativity.

https://wonder-cream.eu/sk/

Postupné vs simultánneKeï u¾ bolo povedané, rozli¹ujeme orálne interpretácie, ako sú konsekutívne a simultánne interpretácie. Dôle¾itá z nich, poèítajúc s poslednou, spoèíva v tom, ¾e prekladateµ pou¾íva preklad vyhlásení poèas prestávok, ktoré vykonáva osoba, ktorá vykonáva nástroje poèas ná¹ho diskurzu. Takýto model prekladu sa zhroma¾ïuje, ak je skupina pou¾ívateµov obmedzená. Mô¾u teda by» akýmkoµvek typom tlaèových konferencií alebo obchodných stretnutí. Simultánne interpretácie, známe aj ako simultánne interpretácie, sa vykonávajú v zvukovo izolovaných kabínach. Prekladateµ v asistentovi druhého prekladateµa prekladá text, ktorý poèuje, do slúchadiel. V¹etci prekladatelia urobia takýto preklad 20 minút a potom pristúpia k výmene. Preklad hovoriacej osoby je zrejmý v slúchadlách, ktoré sú osobami pracujúcimi v urèitej udalosti. V niektorých prípadoch simultánni tlmoèníci prekladajú z pasívneho (nauèeného do aktívneho (natívneho jazyka.

Perfektný prekladateµ?Tlmoèník, ktorý dostane simultánne tlmoèenie, musí ma» vysokú odolnos» voèi stresu, reflexom a primeranej dikcii. Je to jeden z najdôle¾itej¹ích typov prekladov, ktoré mo¾no vykona» - µudia na tejto úlohe zvyèajne prechádzajú pomerne veµkým kurzom, ktorý je jeden alebo dva roky starý a sú naplnení skú¹kou potvrdzujúcou vysokú kvalifikáciu tlmoèníka.