Tudent vymeni koreu

V moderných èasoch sú, bohu¾iaµ, µudia, ktorí nevedia angliètinu, nielen hµadajú osvedèené postupy, ale èasto aj v¹etci v úzkom povolaní, a napriek tomu mô¾u existova» problémy v moci rôznych zále¾itostí. A¾ donedávna bol veµký vplyv kladený na anglický jazyk, teraz a nie toµko, èo musíte vyvíja», len viete, ako to urobi». Príklad?

Skôr ¹tudent vysvetlil, ¾e jazyk sa a nasadol, ¾e ¹tudenti okam¾ite poznáme z minulých rokov vzdelávania natoµko dobre, ¾e mô¾u µahko pou¾i». Tak v praxi, sa podobá veµmi rozdielne v závislosti Preèo je miera ¹kole, alebo tie, ktoré, keï sa pridajú ku ¹tudentovi sa uèi» angliètinu, potom je a¾ teraz ale jeho podnikania. Èasto sa chcú hovori» z cudzieho jazyka, prièom angliètina je veµmi be¾ná. Bez jeho súhlasu existuje aj uzavretá cesta k modelu pre be¾né ¹tudentské výmeny a výlety a navy¹e ¹tipendiá v zahranièí. V súèasnej dobe sa tento stav tak neznalos» anglického mysle, a to len hor¹ie, preto¾e inzeruje, ¾e aj s takými nekvalifikovaných µudí ako èa¹níci, s ohµadom na minulos», ktorá vo veµkých centrách, existuje mnoho mnoho cudzincov, s ktorými budete musie» komunikova» nejako po v¹etkom. Skupina ¾ien, ktoré nevedia, English, skôr alebo neskôr èelí nutnos» ju ukáza», aspoò na urèitej úrovni, je preto u¾ v¾dy dobre, keï v skupine, a to predov¹etkým preto, ¾e ak si vyberiete kurz v angliètine alebo douèovanie, èasto musíte za to plati» veµa. Na¹»astie, tam je slang populárny natoµko, ¾e náklady sú hor¹ie ne¾ znalosti, napríklad v prípade rusky alebo francúzsky, je to µah¹ie nájs» uèiteµa. Pre nákladovo efektívne produkciu vedy, ktorá existovala na poµskej strane - od kníh, nahrávok, a prezeranie obrázkov s titulkami bez uèiteµa a poèúva» anglické pesnièky alebo rozhlasových programov. Je oveµa jemnej¹í a málo efektívny ako kurz.

Profesionálne preklady: