Umele oplodnenie o ipanych

Tú¾ba zalo¾i» rodinu je èasto vytvorená nielen prijatím uznesení o man¾elstve, ale aj o vá¹ni detského majetku, teda o roz¹írení rodiny. Bohu¾iaµ, v mnohých príkladoch, z iných dôvodov, je to nezákonné a lieèba by sa mala zaèa» alebo by sa malo rozhodnú» o umelej inseminácii.

Motion Free

Existuje mnoho dôvodov na to, aby sa párovanie uskutoènilo in vitro. Urèité potom napríklad ¾ijú v ob¹trukcii vajíèkovodov, problémy s indukciou ovulácie u ¾eny alebo celkom nízke parametre samèích semien. Niekedy sa v¹ak aj napriek mnohým ¹túdiám, je vyjadrené, ¾e ¹pecialista nemô¾e urèi» príèinu neplodnosti a tie¾ uplatòova» dobré metódy jeho prevádzky. Keï iné formy oplodnenia zlyhajú, páry sa rozhodnú hlavne pre umelú insemináciu, to znamená, ¾e sa uskutoèòuje mimo ¾enského reprodukèného systému. Spoèíva v kombinácii, v laboratórnych podmienkach, spermií a vajeèných buniek. So súèasným typom rie¹enia majú èasto heterosexuálne páry, ktoré napriek mnohým snahám neviedli k dennému oplodneniu. Táto metóda dáva veµa kontroverzií, len pre mnoho párov, ktoré potrebujú ma» potomkov, je jedno rie¹enie.

Za zmienku tie¾ stojí, ¾e ak sa kvalifikujete na tento formulár, malo by sa urèi», èi budeme zbiera» spermie ná¹ho man¾ela alebo spermie darcu. Zdravie partnera èasto vyluèuje túto prvú mo¾nos». Prvá náv¹teva ¹pecialistu je spojená so skutoèným lekárskym dotazníkom, za jeho starostlivos» sú zodpovední obaja partneri. Ak bola lieèba vykonaná predtým, mali by ste vám poskytnú» aj kompletnú zdravotnú dokumentáciu. Lekár zvyèajne vy¹etruje ¾enu vïaka ultrazvuku a spravuje aj mno¾stvo ïal¹ích testov. A mu¾ musí ma» vy¹etrenú spermu, okrem toho si kúpi odporúèanie na ïal¹ieho ¹pecialistu, napr. Urológa. Ïal¹ia náv¹teva priná¹a zhodnotenie výsledkov najnov¹ieho výskumu a výber konkrétnej metódy hnojenia. Èasto sú potrebné aj ïal¹ie dodatoèné testy, ako napríklad virologické testy, ktoré sa stávajú oboma partnermi. Potom prebieha príprava na oplodnenie, t.j. hormonálna stimulácia ¾eny. Ïal¹ím krokom je vzia» mu¾a spermie, rovnako ako cieµ ¾eny vajcia. V laboratóriu odborníci kombinujú bunky so spermiami. Vïaka tomu existujú embryá, ktoré sa neskôr uèia na ¾enské telo pomocou vhodného katétra. Asi po dvoch tý¾dòoch odpovedzte na otázku.