Uudska psychika po vazeni

V dne¹nej dobe je stále viac a viac sobá¹ov problémom s otehotnením. Potom je rozhodne úèinok vysokej koncentrácie toxínov v jedle. Preto sa odporúèa vykona» potrebné testy, ktoré posúdia, èi ide o neplodnos», alebo ¾e máme ne¹»astie.

Ako táto otázka funguje? Musíte samozrejme odovzda» vzorku spermií na vy¹etrenie. Je dôle¾ité ho dosiahnu» jednak masturbáciou, jednak malým pohlavným stykom. Za rozumnú cenu zakúpime ¹peciálny kondóm, ktorý nám pomô¾e doda» spermu do cieµového èasu.Èo sa stane neskôr so známym spermom? Po prechode sa proces skvapalòovania prebieha. Inými slovami, konzistencia sa mení z polotuhej na voµnú. Zvyèajne ¾ije pribli¾ne desa» minút. Nemalo by trva» dlh¹ie ako hodinu. Ak sa naozaj stane, vytvárame s dôle¾itými zdravotnými problémami. Sperma sa musí zhroma¾ïova» pri teplote prijateµnej na telesnú teplotu, t. J. Asi tridsa»¹es» stupòov Celzia.Po skvapalnení sa hodnotí objem spermií a koncentrácia vodíkových iónov. Navy¹e kontrolujeme viskozitu prenosom spermy z urèitej nádoby na inú. Mal by lep¹ie nauèi» viskozitu vody.Posledným parametrom je celkový vzhµad vzorky. Semeno po skvapalnení by malo by» charakterizované ¹edo-belavými farbami a malo by by» zlo¾ené z jednotnej konzistencie.Na mieste vy¹etrenia stojí za to ¹pecializované centrum - ¹túdia plodnosti Krakov. Aj v nových dôle¾itých mestách je pomerne nespoèetné mno¾stvo bodov, kde sa na¹e spermie majú skúma» z hµadiska hypotetickej neplodnosti ich platiteµa. Nemyslím si, ¾e by bolo dôle¾ité, aby sme medzi poslednými vyèleòovali dobré usmernenie, ne¾ aby sme konali v ka¾dodennej neistote.