Vedena technologia 42

LED technológia v posledných niekoµkých rokoch prestala rás». Aj keï táto technika bola e¹te pred niekoµkými rokmi pou¾ívaná, ktorej jedinou aplikáciou bolo by» náladové alebo dekoratívne svetlo, dnes sa dokonale podarí osvetli» va¹e domovy alebo kancelárie, ale aj na¹e nehnuteµnosti alebo dokonca ulice. Je to prezentované ú¾asným vývojom tejto techniky.

Za zmienku stojí aj to, ¾e hodnota tohto osvetµovacieho modelu u¾ neprekraèuje priemernú schopnos» pólu a èo je dôle¾itej¹ie vïaka tomuto spôsobu osvetlenia, mô¾eme typickým spôsobom zní¾i» na¹e úèty za elektrinu. LED osvetlenie, ktoré sa dá úspe¹ne pou¾i» prakticky na akomkoµvek mieste, ktoré plánujeme osvetli». Ideálne pre obývaciu izbu, kuchyòu, spálòu alebo detskú izbu. Dôle¾itou vecou pre u¾ívateµa pri kúpe tohto ¹tandardu svetla budú LED svietidlá. V závislosti od aktuálnej polohy, v ktorej chce ¾i», si mô¾e u¾ívateµ vybra» kovanie podµa individuálnych preferencií. LED svietidlá mô¾u vá¹ byt zatraktívni». Mô¾eme vyhra» z vnútorných svietidiel, ktoré sú ideálne napríklad v kuchyni alebo kúpeµni, a vonkaj¹ie, ktoré sú urèené na osvetlenie objektu, gará¾e, záhrady. Okrem toho, LED osvetlenie dokonale dr¾í na iné úèely, ako je osvetlenie akvárium, obchod police, rímsy, aby im efektívnej¹ie vzhµad a mô¾u by» pou¾ité v malých reflektorov. V posledných príkladoch u¾ LED svietidlá nebudú pou¾íva» také miesto ako v prípade osvetµovacích miestností. Napriek tomu, ¾e cena LED osvetlenia je e¹te men¹ia, zvyèajne prevy¹uje konkurenèný typ svetla, v¾dy by sa malo predpoklada», ¾e cena prevádzky je veµmi nízka, a tie¾ energia LED je významnej¹ia. Ïal¹ími nevýhodami sú zrejmá voµba farby svetla a rie¹enie problému zmeny farby svetla so zmenou teploty ¾iarovky. Teraz nebudete musie» èaka» niekoµko sekúnd, kým sa va¹e svetlo rozsvieti plným výkonom. Úèinok blikajúceho svetla je tie¾ eliminovaný, tak¾e va¹e oèi u¾ nie sú citlivé na únavu. Ak vezmeme do úvahy dynamický rast tejto metódy v priebehu niekoµkých rokov, mô¾eme oèakáva» modernej¹ie rie¹enia, ktoré budú u¾itoèné pre nás spotrebiteµov a ¾e cena týchto zariadení by mala naïalej klesa».