Vlasy rastu v priemere o 4 mm denne

Moja sestra si veµmi rada hrá s vlasmi, mô¾e¹ ju celé hodiny pohladi» a tie¾ ju èisti». Je tak absorbovaný, ¾e ak chcete, aby v¹etko vyzeralo dokonale, jeden z nich mô¾e vylep¹i» jeden vrkôèik pä»krát, po celý èas na vlasy, alebo na ¹pendlíky na vlasy. Hodnotí, ¾e ¹kola hrá najviac a robí ich. Jej nové stvorenie, Princezná vôòa, bolo navy¹e zábavné a potrebovala perfektný úèes a ¹aty. Moja mama v centrálnom poriadku zamotala svoje malé copánky so stuhami v nich. Po chvíli povedala oèarujúca dievèina nie, nie, ani raz. Budem vyzera» kraj¹ie v riadených vlasoch .... tak to zaèalo. Po pol hodine riadenia okrem ich modelovania. Vyzerala nádherne ako jediná princezná. Keï v¹ak chodí s aristokratmi, rýchlo si to rozmyslela. Bez obáv o posledný, to bolo menej ako dve hodiny od zaèiatku uvedenia do hry. Zrazu ... úplne zmenil koncept, zatiaµ èo vo svojom ¹týle to znelo niekoµko "nieeee, nemám rád, v èom si nepamätám princeznú, èo je jej podriadené." Po¾adovala nový úèes, naskladané vlasy v situácii naplnenej koky. Na svadbe, ako u¾ skôr povedala, u¾ cvièíme plánovanie vlasov tak, ¾e posledná ¹la úplne hladko. Jej matka bola na jednej strane ochotná zosta» so mnou na chvíµu.