Vlasy s nerovnakou trukturou

Moja neterka veµmi miluje hranie s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní, zapi» a napísa». Zároveò je skutoène zapojená, ¾e ak chce, aby v¹etko vyzeralo nádherne, mô¾e si da» jednu podprsenku ¹es»krát, v¾dy polo¾i» zariadenia na èistenie vlasov alebo si ju klipnú». Naozaj chcem ¹kolské predstavenia a dosta» sa k nim. Jej nová úloha ako princezná Jokerová bola v¹ak originálna a potrebovala dokonalý úèes a obleèenie. Na zaèiatku ma matka zamotala s tuctom pásikov so stuhami, ktoré boli v nich ulo¾ené. Neskôr tento vynikajúci jedenás»roèný hovoril nie, nie a nie e¹te raz. Tak¾e sa pozriem na zámky .... a zaèalo. Polovièná hodina pretaktovania pri ich práci. Vyzerala krásne ako veµká princezná. Iba potom, keï chodila s rozmaznanými dievèatami, rýchlo zmenila názor. Nie je to tak, ¾e od zaèiatku montá¾e pre¹li takmer dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenila my¹lienku a vo svojom prejave to znelo o nieèo viac "nie, ja to nechcem robi», nepamätám si niè ako princezná, ïaleko od jej slú¾ky". Spýtala sa nového úèesu a vlasy v tvári naplnenej koky. Na¹»astie, samozrejme, ako u¾ bolo povedané, sme teraz samozrejme schopní preru¹i» jej vlasy s posledným v tom istom èase, zvlá¹» dobre. Jej matka, na jednej strane, z novej, za dvadsa» okamihov bola vynikajúca.