Vlasy u roeneho die a a

Moja neter sa rada baví s vlasmi, zvyèajne ju mô¾ete zdvihnú», vyèesa» ju a pou¾i» ju. Je tie¾ skutoène absorbovaný, ¾e chce, aby v¹etko vyzeralo perfektne, je mo¾né vylep¹i» plienku jednou, v¾dy pripravi» vlasové luky alebo ich pripevni» sponami. Vysoko hodnotí prácu v ¹kole a zameriava sa na ne. Jej tvorba, princezná Joker, bola tie¾ originálna a ja by som chcel perfektný úèes a ¹aty. Mama na zaèiatku odplivla niekoµko prú¾kov s lukom, ktoré boli k nim pripevnené. Po chvíli táto oèarujúce dievèatko povedalo nie, nie, nie znova. V kudrlinkách budem pekne ... a zaèalo. Polhodina riadenia a ich riadenie. Vyzerala skvele ako len kráµovná. Iba vtedy, keï sa hostia s rozmaznanými dievèatami pomerne rýchlo zmenili. Nedostáva sa s posledným, od zaèiatku uèenia sa o výkonoch to bolo asi dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenila víziu a vo svojom prejave to znelo o nieèo viac "nie, ja sa mi nepáèi, nepamätám si niè v princeznej, akú vysokú jej podriadenú." Opýtala sa nového úèesu, usporiadala si vlasy na otázky plnej koky. Na¹»astie samozrejme, ako u¾ povedala predtým, u¾ sme si jej vlasy cvièil, tak¾e to v¹etko ¹lo veµmi rýchlo. Jej matka, na jednej strane, z nasledujúcej a za niekoµko minút bola vynikajúca.

https://goij-c.eu/sk/

Èo odporúèate vlasy?