Vojenske potraviny

Nepochybne, nechránené vhodne potraviny v nevyhnutnej (a relatívne veµkej mo¾nosti podstúpia rôzne chemické premeny. Robia sa (tieto zmeny predov¹etkým chôdzou rôznych mikroorganizmov. Je tie¾ dôle¾ité - samozrejme - vý¹ka teploty. Je to tie¾ pôsobenie enzýmov a jediného vzduchu.

Mimochodom, vzduch je hlavnou príèinou postupného poklesu potravín. Preèo sa to deje? Dôvodom takéhoto obratu je skutoènos», ¾e oxidaèné procesy - v súkromných viacpodla¾ných - pomaly vedú k tomu, ¾e potravina de facto stráca svoje vý¾ivové výhody. Stratí na individuálnom vkusu a - èo je dôle¾ité - kvalita. Existuje v¹ak rie¹enie, ako tomu zabráni». Ide o tzv. Vákuové balenie potravín. Úèinok takéhoto balenia mô¾e prekvapi» mnohých µudí. Preèo? Vákuové balenie výrazne - zatiaµ èo v skutoène viditeµnej miere - predl¾uje ¾ivotnos» mnohých jedál ulo¾ených v tomto type potravinárskych výrobkov.

Okrem toho musíte ma» aj viac o tom, ¾e vákuové balenie mô¾e by» rôznymi spôsobmi. Poïme sa struène porozpráva» o v¹etkých z nich. Pre dobré zjednodu¹enie mô¾eme rozli¹ova» tri typy.

Prvým z nich je balenie s priamym pou¾itím tzv vákuové vrecia. Uzatvárajú sa pomocou ¹peciálneho zváracieho stroja alebo vákuového baliaceho stroja.

Balenie je rôzneho typu pri zachovaní ¹peciálnych vákuových kontajnerov. Aj tu vákuové tesnenie prispelo k jedlu, preto¾e samozrejme by bolo potrebné nádoby uzavrie». V súèasnom projekte v¹ak mô¾eme pou¾i» tzv manuálne èerpadlo.

Ïal¹ím ¹týlom je balenie potravín s podporou iných, ¹pecializovaných a hermetických obalov s potrebnými vlastnos»ami.

Ale vracia do vnútra skrine, je potrebné jasne ukazujú, ¾e vákuové balenie rôznych druhov potravín mô¾e prinies» tak veµké zisky v podobe nápadné, a dokonca aj veµmi dobre poznám, predå¾i» ¾ivotnos» niektorých potravinárskych výrobkov.

©tatistici dokazujú, ¾e - napríklad - chlieb sa dá za¾i» (v niektorých priemeroch a¾ do 7 - 8 dní, ak je vákuovo balený. Bez takéhoto balíka bude trva» dva a¾ ¹tyri dni. Rozdiel je zrejmý. Èaj zo série mô¾e spozna» - bez toho, aby stratil svoje dokonalé vlastnosti - dokonca a¾ 12 mesiacov, ak je vákuovo balený. Bez súèasnej fázy sa jej právomoci odhadujú na dva alebo tri mesiace. Vákuové tesnenie pre potraviny, ako aj jedineèné balenia s takýmto miestom urèenia sa preto mô¾u ukáza» ako dobrá investícia.