Vykon zariadenia

Prach z originálnych dielov plávajúce vo vzduchu mô¾e by» veµmi zlé pre poµský zdravie. Je pravda, ¾e telo chlap je úplne vybavený hranica bráni prenikaniu príli¹ veµa zneèis»ujúcich látok do pµúc vzduch filtraèné systémy, ne¾ si ju vzia» do jeho vnútra.

Bohu¾iaµ, títo poistenia a zároveò efektívne, niekedy ukáza» nedostatoèná - najmä pre mnoho jemných prachových èastíc, ktoré s mo¾nos»ou priechodu vzduchového filtra v nosovej dutine, prenikajú do pµúc a tam robia zmätok, èo spôsobuje okam¾ité alergické reakcie, alebo sa zamera», zatiaµ èo v skutoènosti èo spôsobuje nebezpeèné, èasto veµké a nevylieèiteµné pµúcne ochorenia.Zásobník na odpudzovanie je istým východiskom pre priemysel. V¾dy, keï sa vyrába tovar, zdá sa, ¾e výroba zneèis»ujúcich látok do ovzdu¹ia je zjavná - aj keï to nikdy nie je atraktívne pre µudí. Zo zmien, keï organizácie a pece, ktoré uvoµòujú znaèné mno¾stvo zneèistenia, existujú aj µudia zodpovední za ich výrobu a priamo nútení vdychova» výpary týchto in¹titúcií. Na svadbu boli vynájdené prachové kazety urèené predov¹etkým na èistenie mechanického poradia neèistôt, ktoré sú vyrábané metalurgickými pecami alebo rôznymi typmi priemyselných strojov.V podstate zneèistenia ovzdu¹ia v oceliaròach a továròach by bolo veµa uzavrie» príèinu ich pôvodu. Hoci èlovek doká¾e vymyslie» zázraky vo v¹etkých oblastiach, niektoré technologické a výrobné procesy sú nenahraditeµné a aj keï sú nahradené, nie tak ziskové. V prípade priemyslu je výkonnos» stroja kµúèom, tak¾e nie v¾dy platí za výmenu stroja, ale je neekologický, ale zdravý, ale menej efektívny. Oveµa jednoduch¹ie rie¹enie umo¾òujúce pou¾itie ekologických opatrení v továrni alebo v továrni je in¹talácia filtraèných systémov na udr¾anie vzduchu z èastí, ktoré sa vyskytujú v priebehu práce alebo spaµovania. Lapaèe prachu kazetu alebo odluèovaèe prachu kazety sú dnes veµmi èasté a èasto sa pou¾íva rie¹enie, a to najmä v priemyselné podniky spracovanie plastov, a v oceliarskom priemysle, ktorý tie¾ produkuje veµké mno¾stvo zneèistenia. A neèistoty v ¾iadnom prípade nie sú atraktívne pre µudské telo, ktoré tu pracuje.