Vyrobny proces drevenych okien

Zberaèe prachu mô¾u by» rovnaké z najpopulárnej¹ích skupín priemyselných zariadení. Vïaka ¹irokému spektru aplikácií sú schopné odpra¹ova» v mechanickej dielni, cez prefukovaný systém a pomocou stlaèeného vzduchu.Priemyselné zberaèe prachu sú zberaèe prachu, ktoré nájdu svoju aplikáciu prakticky vo v¹etkých odvetviach, kde je problémom s kontaminovaným vzduchom, ktorý prichádza v priebehu výroby.

Najpopulárnej¹ie sú tzw.modu³owe lapaèe prachu, ktoré sa berú najmä v drevárskom a nábytkárskom priemysle, dobre sa plni» svoju úlohu aj u iných typov odsávanie prachu, napr. Plasty, papier, atï firiem vyrábajúcich tieto nástroje majú vo svojich schopnostiach oboch veµkých celkov, ktoré sú schopné pracova» celý výrobné haly, a nízka pevná èas» pou¾itá pre ka¾dý stroj individuálne.Malé priemyselné zberaèe prachu (tzv. Kazety sú odli¹ným prejavom tých spoloèností, o ktorých potrebujete písa». Napriek ich relatívne malej veµkosti sú charakteristické veµkou filtraènou plochou. Ideálne pre knihy so starými a jemnými prachmi. Tie¾ ako zberaè prachových kaziet pracujúci s nízkou koncentráciou prachu.Prístroje väè¹í (napr. Cyklóny sa pou¾ívajú najmä technológií, èo je veµká èas» prachu erózii, napr. V energetike, vo výrobe stavebných materiálov, priemyselných koksovacie pece, odlievanie, uhlie, atïMô¾u by» pou¾ité vo výbu¹nej oblasti, èo znamená, ¾e sú vyrobené v súlade so smernicou ATEX. Hlavné pou¾itia boli piliny, drevené hobliny, brúsny prach s pilinami iných materiálov, tzv. olejová hmla, zváracie výpary atï.Najnov¹ie zberaèe prachu s modulárnym dizajnom sa vyznaèujú silnou formou a multifunkènými funkciami. Existuje mo¾nos» pou¾itia rôznych foriem, pokiaµ ide o ich manipuláciu, spôsob vyprázdòovania a èistenia filtraèných objímok.Priemyselné zberaèe prachu sú kµúèovou otázkou: umo¾òujú vám v priestoroch výrobnej haly udr¾iava» priestor a hygienu a v zimnom období obnovi» teplý vzduch v recirkulaènom systéme.