Vystavba domeeka na kuue v malopousku

V¹etok stres je ná¹ jedinec, pochopiteµný len pre zamestnancov, ¾argón. Nie, to znamená s prekladateµmi. Èlovek prekladateµskej kancelárie urèite existuje vymenený v zostávajúcich, niekedy zábavných pre nesúvisiacich s èas»ou poslucháèa. Mô¾ete sa tak stretnú» s µuïmi, ktorí sú zanechaní, vonku alebo s vy¹¹ou cestou. Èo znamenajú dané frázy?

Prekladateµ prekladateµ - osoba, ktorá pou¾íva iba niekoµko programov CAT, a to Computer Aided Translation, ktoré plánujú uµahèi» prekladateµskú prácu na súbore. Inými slovami, nástroj CAT navrhne preklad, ak je èlánok úplný na nieèo, èo u¾ bolo prelo¾ené.Prekladateµ prekladateµ - prekladateµ, ktorý ne¹iel do kancelárie a po otázke mu dostal automaticky vygenerované poznatky o po¹tovej schránke.Rozumie úteku - prekladateµovi, ktorý je prirodzený v urèitej fáze, napríklad v pokoji.

Konverzia konkabiny je najpopulárnej¹ia. Táto fráza je urèená pre ¾enu, ktorá je fascinovaná simultánnym tlmoèením, èo znamená prekladateµ, ktorý pri pobyte v zvukotesnej kabíne vysvetµuje text, ktorý sa v hlediu vyslovuje. Aby ste to pochopili, záujemca musí ma» ¹peciálne slúchadlá a vybra» si program na ovplyvnenie dobrého jazyka. Mu¾ská forma tejto frázy je konkabentná, tak¾e analogicky existuje èlovek, ktorý hovorí simultánne preklady.Prekladateµské agentúry, samozrejme, ako spoloènosti poskytujúce iné slu¾by, pou¾ívajú ¹pecifické frázy, ktoré sú zrozumiteµné pre typy tejto profesie. Samozrejme, zvyèajne sa im sna¾ia vyhnú» v úspe¹nom kontakte s mu¾om, ale ako viete, je veµmi »a¾ké vzda» sa návykov. A keï bol v interpret firmy poèujeme, ¾e na¹e emigroval urèi», èi iný lep¹í prekladateµ prelo¾i» text pre nás, preto¾e to je sCATowany nenechá v ú¾ase ... O nás zaujímavá situácia sa mô¾ete opýta» v tejto profesii ako prekladateµská agentúra postara» sa o preklade úhrada, ktorú zamestnanec vyu¾íva, nie je v tejto èinnosti nièím veµa, nebude to znamena» príli¹ veµký záujem o to, aby sa stal rodinným prekladateµom.