Vzdelavania zamestnancov na vlastne naklady

Pokladne sú elektronické zariadenia, ktoré zaznamenávajú vý¹ku ¾ivnostenskej dane a DPH z prevádzkového kapitálu a pomoci v maloobchodnom predaji. Podnikatelia, ktorí prekroèili vý¹ku obratu ulo¾eného Ministerstvom financií, sú zodpovední za registráciu maloobchodných predajov pomocou fi¹kálnych registraèných registrov novitus sento e. V podstate, zariadenie registraènej pokladnice urèite funguje v obchodnom mana¾mente, preto¾e predaj je zaregistrovaný poloautomaticky a registrácia je zanechaná v pamäti vnútornej pokladnice.

Registraènými pokladnicami sú denné správy, ktoré sú presné. V dennom výkaze sa èerpá suma denného príjmu, ktorá nie je predmetom zmeny, preto¾e je zapísaná v pamäti pokladne a rozèlenená do programovaných sadzieb PTU. Fondy sa delia na autonómne sumy a tie, ktoré sa pou¾ívajú na poèítaèi. V úspechu autonómnych registraèných pokladníc ide o zariadenia, ktoré sú vybavené súkromným softvérom a majú vstavanú databázu PLU tovaru, t. J. Zoznam kódov a názvov písmen so zdravými daòovými sadzbami PTU, cenami a èiarovými kódmi, ktoré sa nachádzajú v závode. Vïaka softvéru je mo¾né priradi» hodnoty daòových sadzieb a databázy èlánkov symbolom. Takéto registraèné pokladne, po zadaní kódu PTU alebo skenovaní produktu pomocou skenera, ho ulo¾te na vlastné základe a vydajte potvrdenie pre pou¾ívateµa. Transakcia sa zvyèajne dokonèí pomocou tlaèidla s názvom „suma“ alebo „hotovos»“. Autonómny pokladnièný program je neskôr èítaný skladovým programom na riadenie prevádzky skladu. Tento druh pokladnice mô¾e fungova» av systéme mie¹ania so stolným poèítaèom. Bohu¾iaµ, tieto druhy kasín majú urèitú základnú nevýhodu - neumo¾òujú uskladnenie tovarovej základne vy¹¹ej ako desiatky tisíc. Nákup pokladníka pre túto chvíµu nie je krásny nápad. Preto zariadenie v mladistvom roku prevádzkovania obchodnej kampane nie je povinné a ak plánujete kúpi» si dlh¹iu, ne¾ si myslíte, zákon sa primerane zásobí pred zaèiatkom práce.