Zabezpeeenie distribuovanych systemov

Mnoho ¾ien sa pýta: èo je v bezpeènosti obmedzené, èo to zabezpeèuje? Odpoveï nájdete v nasledujúcom èlánku.

Ventilová alternatívaBezpeènostné dosky sú zameniteµné oznaèované ako bezpeènostné hlavy. Pou¾ívajú sa na zabezpeèenie rôznych procesných zariadení a zariadení proti nadmernému nárastu alebo poklesu tlaku. Sú jednoduché za nízke ceny, oveµa hor¹ie ako ventily, tak¾e znamenajú vysokú alternatívu. Kombinácia spoµahlivých ventilov a bezpeènostných dosiek sa spája mnohými spôsobmi, èo vedie k dvojitej ochrane.Veµmi èasto ako druh ochrany je bezpeènostná doska namontovaná priamo pod poistným ventilom. Vïaka tejto mo¾nosti je ventil chránený proti nepriaznivým poveternostným podmienkam a novým spôsobom neèistôt. Netýka sa potreby uskutoèòova» testy UDT v kontakte s oplátkami. Ventily musia absolvova» tento typ testu ka¾dý rok.

https://duo-shampoo.eu/sk/Vivese Senso Duo Shampoo - Efektívna liečba oslabenej a vypadávajúcej srsti!

Iné spôsobyÏal¹ie bezpeènostné disky mô¾u by» pou¾ité v ïalekých zariadeniach. Be¾ne sa pou¾ívajú najjednoduch¹ie rezacie dosky, ktoré v minci pretrhávajú príli¹ vysoký tlak v zariadeniach alebo strojoch. Dosky mô¾u by» pou¾ité v zariadeniach, ktoré pracujú pod veµmi vysokým tlakom. Mô¾u by» prítomné napr. Uzatváracie ventily, únikové systémy, pneumatické systémy, hydraulické systémy atï.

prihlá¹kaRoztrhávacie kotúèe sa pou¾ívajú v potravinárskom, farmaceutickom a automobilovom priemysle, kde existuje reálne nebezpeèenstvo poruchy spôsobené nekontrolovaným a dodatoèným zvý¹ením tlaku v zariadeniach, systémoch alebo strojoch.