Zneeistenie ovzdu ia los angeles

Ka¾dý deò, ako v budove, tak aj v praxi, sme obklopení bohatými vonkaj¹ími faktormi, ktoré priná¹ajú prospech my¹lienke poµského osudu a energie. Okrem základnej redundancie, ako napríklad: umiestnenie, teplota, zvlhèovanie médií, vrátane celku, sme tie¾ ís» do akcie s rôznymi plynmi. Vzduch, ktorý dýchame, neexistuje v dokonale èistom, ale zneèistenom prostredí. Pred kontamináciou tvárou v tvár prachu sme schopní zastavi» nosením masiek s filtrami, hoci vo vzduchu sú aj iné neèistoty, ktoré je èasto »a¾ké odhali». Na nich sa zachytáva najviac jedovaté výpary. Najèastej¹ie sa objavujú len vïaka nástrojom druhu, ako je senzor toxických plynov, ktorý detekuje patogénne èastice z atmosféry a informuje o ich prítomnosti, vïaka èomu nás informuje o nebezpeèenstvách. Súèasné nebezpeèenstvo je, ¾iaµ, »a¾ké, preto¾e niektoré látky, napríklad oxid uhoµnatý, je bez zápachu a èasto ich prítomnos» vo vzduchu vedie k vá¾nemu po¹kodeniu zdravia alebo smrti. Okrem oxidu uhoµnatého predstavujú pre nás nebezpeèenstvo a ïal¹ie faktory, ktoré senzor detekuje, ako dôkaz síranu, ktorý je v konkrétnej koncentrácii zanedbateµný a spôsobuje rýchly ¹ok. Ïal¹ím toxickým plynom je oxid uhlièitý, rovnako nebezpeèný ako aj amoniak - plyn, ktorý sa prirodzene vyskytuje v oblasti, ale v ¹pecifickej¹ej koncentrácii nebezpeènej pre µudí. Detektory jedovatých prvkov sú tie¾ schopné detekova» ozón a oxid sirièitý, ktorý je silnej¹í ako poèasie a vytvára tendenciu rýchlo vyplni» oblas» okolo zeme - teraz, ak sme vystavení základu, mali by sme senzory umiestni» na vhodnom mieste aby cítil hrozbu a informoval nás o òom. Iné nebezpeèné plyny, ktoré nás detektor mô¾e obdivova», sú korozívny chlór a vysoko toxický kyanovodík, tie¾ µahko rozpustný vo vode, nebezpeèný chlorovodík. Ako taký by mal by» nain¹talovaný senzor toxických plynov.