Zodpovednos za uetovnictvo

V predchádzajúcom období, v opaènom type spoloèností, v celom regióne sme museli odstúpi» z veµkých úètovných chýb. Beh firiem, tieto chyby sa sna¾ili skry», èo spôsobilo vá¹eò a rozhorèenie medzi µuïmi.V dôsledku úètovných chýb nedostali odmenu za november a kompenzáciu dostanú len v januári.

Je to neprijateµné, nie som príli¹ veµa na nákup kaprov ... Nemám príli¹ veµa na organizovanie sviatkov, “hovorí novinárom na¹ich novín od zamestnancov.Skutoènos», ¾e v novembri mana¾éri jedného z mien sµúbili na¹im zamestnancom obrovské lístky, ktoré mali ma» a¾ 20% priemernej mesaènej mzdy, prispieva k po¾iaru. Motivovaní týmito slovami, pracovníci pokraèovali v prístupe k svojim povinnostiam celý mesiac, vïaka èomu spoloènos» získala v poslednom mesiaci o 5% vy¹¹í vplyv.Na sµuby dosta» pouká¾ky ste rozdali ...Bohu¾iaµ, je to ten istý prípad na na¹om svete, v tejto sezóne by ich bolo veµa. Niektorí zamestnanci chcú po¾iada» o povolenie na súdnom dvore aj v poslednom rie¹ení, aby po¾iadali o náhradu ¹kody. Nepozerajú sa na novú perspektívu ako na „vojnu“ so spoloènos»ou, ktorá je platobne neschopná.Èo v¾dy vyzerá, ¾e sa tomuto ¹týlu chýb v perspektíve vyhýba? Optimálny úètovný program mô¾e by» potrebný na modernom konci. Je to súèasný tím, ktorý be¾í na poèítaèoch nielen úètovníkov, ale aj re¾isérov. To vám umo¾ní nastavi» v¹etky súvisiace investície a obmedzi» riziko. Vïaka zabudovaným databázam a on-line my¹lienkam hra neustále optimalizuje aktivity svojich zamestnancov. V prípade potreby sa predpokladá, ¾e prevody boli vyèlenené na nesprávne èísla úètov. To je a do urèitej miery vám pripomenie, èo by sa malo sta» teraz, pripoji» sa k ulo¾enému plánu.Súèasný program má skúsenosti zo západnej Európy, kde získal veµký poèet priaznivcov. Je µahko bezporuchový, vïaka údajom ulo¾eným ka¾dých 10 minút v pamäti, nestratíme výsledky va¹ej knihy, aj keï ste práve vypli napájanie.